DE 13 CHAKRA'S en KLEURSTRALEN

Met de "KLEUREN THERAPIE" van LICHTWESEN : de ELOHIM kristallen harten en SCHEPPINSSTRALEN (SERAFIJNEN) kristallen druppels kan U deze chakra's perfect behandelen. Meerwaarde is de unieke ELOHIM en SERAFIJNEN energie die toegevoegd wordt.

EARTH STAR CHAKRA (Subpersonal Chakra) Manifestatie centrum. AARDE CHAKRA Het verbindt ons met aardes Levenskracht Energie en elektromagnetische velden.

Voor kleurentherapie met de Lichtwesen kristallen zijn verschillende mogelijkheden. (voor therapeuten)

Het oplegggen van de kristallen van Elohim en de Scheppingsstralen (Serafijnen) op de plaatsen waar de kleur nodig is, zoals bij edelsteen therapie of chakra-therapie.

Of men kan veel dieper inwerken op de plaatsen die deze kleuren nodig hebben met gebruik van de Mini Maglite met opzetstuk om de elohim-kristal harten of scheppingsstralen-kristal druppels van Lichtwesen effectief te gebruiken. Dit geeft een zeer hoge trilling door die door de therapeut geleid wordt om het lichaam vanuit het vissentijdperk naar het Aquariustijdperk te tillen. De Elohim kristallen en Scheppingsstalen kristallen worden nu gebruikt om mee te helen van het fysieke lichaam en alle lichtlichamen.

Nog effectiever is ook gebruik te maken van de LEVENSBLOEM in zilver of goud, die bij de Lichtwesen kleuren therapie kan gebruikt wordenPurpose: Grounding, Balance and Protection Doel: Aarding, Balans en Bescherming

Energy: Receiving Energie: Het ontvangen

Prana: Rose-Red Ray Prana: Rose-Rode Ray

Element: Earth Element: Aarde

Color Association: Black, Dark Brown Kleur Association: Zwart, Donkerbruin

Embraces: Past Life Incarnations/Karmic Lessons Omarmt: Past Life Incarnaties / karmische lessen

Spiritual Lesson: Belonging on Earth Spirituele Les: Behorend op Aarde

When Activated: It co-ordinates the grounding cord for the Lightbody. Wanneer geactiveerd: Het coördineert de aardingskoord voor het Lichtlichaam. Aligns and anchors all of the Chakras. Uitgelijnd en ankers van alle chakra's.

Crystal Associations: Crystal Verenigingen:

§ ZwarteObsidian

§ Aqua Aura: alle soorten aqua aura edelstenen

§ Shungiet

§ Zwarte Toermalijn

§ Chiastoliet

§ UnakietTHE ROOT CHAKRA (Lotus Muladhara) This is the grounding energy center. DE WORTEL CHAKRA (Lotus Muladhara) Dit is de aarding energiecentrum. This center anchors the spiritual reality into the physical reality. Dit centrum verankert de geestelijke werkelijkheid in de fysieke werkelijkheid.


Purpose: Grounding & Centering Doel: Aarding & centreren

Energy: Receiving Energie: Het ontvangen

Prana: Red Ray Prana: Red Ray

Element: Earth Element: Aarde

Color Association: Red, Black & Brown Kleur Association: Rood, Zwart & Brown

Embraces: Self-Identity Omarmt: Zelf-Identiteit

Lesson: Material World Lessons/Survival Les: Material World Lessen / Survival

When Activated: The person will begin to blend their physical reality with the spiritual Bij activering: De persoon zal beginnen om hun fysieke werkelijkheid mengen met de geestelijke

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Stomping your feet upon the ground Stampen uw voeten op de grond, Marching Het marcheren

Crystal Associations: Crystal Verenigingen: Zwarte Toermalijn

§ Hematiet

§ Rookkwarts

§ Tijgeroog bruin en rood, ook Tijgerijzer

§ Onyx

§ Apache tranen

§ Obsidian

§ RobijnTHE SACRAL CHAKRA (Lotus Svadhisthana) Relationships and social interactions center. DE Sacraalchakra (Lotus Svadhisthana) Relaties en sociale interacties centrum. This is the center of inner child issues Dit is het centrum van de innerlijke kind problemen


Purpose: The state of being & Sexuality Doel: De staat van zijn & Seksualiteit

Radiates: Receiving Straalt: Ontvangst

Prana: Rose Ray Prana: Rose Ray

Element: Water Element: Water

Color Association: Orange, Yellow & Red Kleur Association: Orange, Yellow & Red

Embraces: Self-Reflection Omarmt: zelfreflectie

Spiritual Lesson: Learning to “Let Go” Geestelijke les: Leren "Let Go"

When Activated: The person will begin to experience a new love for their physical body, along with a new sense of joy for life Bij activering: De persoon zal beginnen om een nieuwe liefde voor hun fysieke lichaam te ervaren, samen met een nieuw gevoel van vreugde voor het leven

Activation Exercises: Activering Oefeningen:

§ Pelvic Thrusts Heupbewegingen

§ Circular Pelvic Movements Circulaire Pelvic Bewegingen

Crystal Associations: Crystal Verenigingen: Carneool, Robijn, Rode Jaspis,

§ Rode Granaat

§ Oranje Calciet

§ Maansteen

§ TijgeroogTHE SOLAR PLEXUS (Lotus M anipura) Personal Power center.

De solar plexus (Lotus M anipura) Personal Power center. Center of Chi energy, intuition, Aura function and Etheric and Astral sensitivity. Centrum van Chi energie, intuïtie, Aura functie en etherische en astrale gevoeligheid.


Purpose: Personal Power, Emotional Connection & Emotional Release Doel: Personal Power, emotionele verbinding en emotionele ontlading

Radiates: Human Personality Straalt: Human Personality

Prana: Yellow Ray Prana: Yellow Ray

Element: Fire Element: Vuur

Symbol: Circle Symbool: Circle

Color Association: Yellow, Orange & Red Kleur Association: Geel, Oranje en Rood

Embraces: Self-Acceptance Omarmt: zelfacceptatie

Spiritual Lesson: Acceptance of One's Place in Life/Self-Love Spirituele Les: Acceptatie van One's Place in Life / Self-Love

When Activated: The person becomes conscious to astral influences of vibrations and energies. Bij activering: De persoon wordt bewust astrale invloeden van vibraties en energieën. Informs one of their innate talent and gifts. Informeert een van hun aangeboren talent en geschenken.

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Dancing Dansen

Crystal Associations:Crystal Verenigingen: Citrien, Gouden Calciet (honing calciet) ,Pyriet ,

§ Gouden Topaas

§ Amber

§ Zonnesteen

speciaal de Golden healer Lemurian crystalTHE HEART CHAKRA (Lotus A nahata) The emotional empowerment center. HET HART CHAKRA (Lotus A Nahata) De emotionele 'empowerment centrum. This center deals with the expression of love through the heart. Dit centrum gaat over de uiting van liefde door het hart. Makes one more receptive to love. Maakt een meer open voor de liefde. Emotional healing. Emotionele genezing.


Purpose: Promotes Emotional Healing & Stimulates Love Doel: Bevordert Emotional Healing & Stimuleert Liefde

Energy: Human Personality Energie: menselijke persoonlijkheid

Prana: Green Ray Prana: Green Ray

Element: Air Element: Lucht

Color Association: Green & Pink Kleur Association: Groen & Roze

Embraces: Self-Healing Omarmt: Self-Healing

Spiritual Lesson: Unconditional Love/Forgiveness Spirituele Les: Onvoorwaardelijke Liefde / Vergeving

When Activated: The person becomes empathetic to the feelings and emotions of others Bij activering: De persoon wordt empathisch om de gevoelens en emoties van anderen

Activation Exercises: Activering Oefeningen:

§ Swimming Zwemmen

§ Push-ups Push-ups

§ Hugging Yourself Knuffelen Yourself

Crystal Associations: Crystal Verenigingen: Sapphire Saffier, Rose Quartz Rozenkwarts, Lapiz Lazuli Lapiz Lazuli, AquamarineAquamarijn

§ Unakiet en JADE

§ Malachiet

§ AventurijnTHE THROAT CHAKRA (Lotus V ishuddha) Encouragement of communication center. Keelchakra (Lotus V ishuddha) Aanmoediging van communicatiecentrum. The center of truth, personal expression, responsibility, faith and creativity. Het centrum van de waarheid, persoonlijke expressie, verantwoordelijkheid, vertrouwen en creativiteit.


Purpose: Empowering Personal Speech & Communication Doel: Empowering Persoonlijke Speech & Communication

Energy: Human Personality Energie: menselijke persoonlijkheid

Prana: Light - Blue Ray Prana: Light - Blue Ray

Element: Sound Element: Geluid

Color Association: Blue, Red Kleur Association: Blauw, Rood

Embraces: Self-Expression Omarmt: zelfexpressie

Spiritual Lesson: Trusting Divine Will/Faith/Honesty Spirituele Les: Vertrouwen Goddelijke Wil / Faith / Eerlijkheid

When Activated: The person will begin to hear voices, sounds or music beyond the physical realm Bij activering: De persoon zal beginnen te stemmen, geluiden of muziek te horen buiten de fysieke wereld

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Gargling saltwater Gorgelen met zout water ,Singing Gezang, Screaming Schreeuwen

Crystal Associations: Crystal Verenigingen:

§ Ruby Robijn

§ Rose Quartz Rozenkwarts

§ Sapphire Saffier

§ Blue Lace Agate Blue lace agaat

§ Lapiz Lazuli

§ Aquamarine Aquamarijn

§ Turquiose

§ ChrysocolaTHE THIRD-EYE CHAKRA (Lotus Ajna) The psychic energy center. HET DERDE OOG CHAKRA (Lotus Ajna) De psychische energie centrum. This center is the doorway into the subconscious mind. Dit centrum is de deur naar het onderbewustzijn. It assist in exploration of higher realms. Het helpen bij de exploratie van hogere gebieden.


Purpose: Generates Intuition & Inner Wisdom Doel: Genereert Intuïtie & Innerlijke Wijsheid

Energy: Soul Energie: Soul

Prana: Dark-Blue Ray Prana: Dark-Blue Ray

Element: Light Element: Licht

Color Association: Indigo, Violet, Blue Kleur Association: Indigo, Violet, Blauw

Embraces: Self-Awareness Omarmt: Zelfbewustzijn

Spiritual Lesson: Material Detachment/Open-mindedness Spirituele Les: Materiaal Detachement / Open-mindedness

When Activated: The person will begin to see things, like people, places and psychic visions Bij activering: De persoon zal beginnen om dingen te zien, zoals mensen, plaatsen en psychische visioenen

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Visualization Visualisatie,

Crystal Associations: Crystal Verenigingen:

§ Amethist

§ Azuriet

§ kUNZIET

§ lAPIS lAZULLI

§ Sodaliet

§ Fluoriet

§ Labradoriet

§ SugilietTHE CROWN CHAKRA (Lotus Sahasrara) The spiritual gateway center. DE KRUINCHAKRA (Lotus Sahasrara) De geestelijke gateway centrum. It is the seat of the soul. Het is de zetel van de ziel. This center filters soul energy, aka Prana. Dit centrum filtert ziel energie, aka Prana.


Purpose: Spiritual Connection & Astral Travel Doel: Spiritual Connection & Astral Travel

Energy: Soul Energie: Ziel

Prana: Violet Ray Prana: Violet Ray

Element: Thought Element: Gedachte

Color Association: Violet, White & Clear Kleur Association: Violet, White & Clear

Embraces: Self-Knowing Omarmt: zelfkennis

Spiritual Lesson: Spiritual Growth/Enlightenment/Living In The “Now” Spirituele Les: Spirituele Groei / Verlichting / levend in de "nu"

When Activated: The person is able to pass through it and leave the physical body in full consciousness Bij activering: De persoon is in staat om door het en laat het fysieke lichaam in het volle bewustzijn

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Prayer Gebed en Meditation Meditatie

Crystal Associations: Crystal Verenigingen:

§ Bergkristal vooral het Lemurische clear crystal

§ Amethist

§ Maansteen

§ Zirkonium

§ Diamant

§ Moldaviet

§ Herkimer DiamantTHE SOUL STAR CHAKRA (Transcendental Chakra) Divine Light filter center. DE ZIEL STER CHAKRA (Transcendente Chakra) Goddelijk Licht filter centrum. The chalice of soul energy. De kelk van de ziel energie. Facilitates access to the Akashic Records. Vergemakkelijkt de toegang tot de Akasha-kronieken.


Purpose: Spiritual Enlightenment , Soul Illumination & Exploration of Multiple Dimensions Doel: Spirituele Verlichting, Soul Verlichting & Verkenning van meerdere dimensies

Energy: Divine Energie: Divine

Prana: White Ray Prana: White Ray

Element: Soul Element: Soul

Symbol: Water Symbool: Water

Color Association: White , Silver, Ultraviolet, Magenta Kleur Association: Wit, Zilver, Ultraviolet, Magenta

Embraces: Soul-Realization Omarmt: Soul-Realisatie

Spiritual Lesson: Transcending Karma/Accepting Life Purpose/Instant Manifestation Spirituele Les: Transcending Karma / accepteren van Life Purpose / Instant Manifestatie

When Activated: This center will begin filtering Divine Light throughout the entire body. Wanneer geactiveerd: Dit centrum zal beginnen te filteren Goddelijk Licht door het gehele lichaam. It will enlighten the person with information on their soul identity and automatically link to the other six transcendental chakras above the head. Het zal de persoon te verlichten met informatie over hun ziel identiteit en automatisch koppelen aan de andere zes transcendente chakra's boven het hoofd.

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Intention Intentie, Meditation Meditatie

Crystal Associations: Crystal Verenigingen:Scolecite Scolecite, Azeztulite Azeztulite , Dream Quartz Tanzanite Tanzaniet

§ Tanzine Aura

§ Selenite– Activates Soul Star Seleniet - Activeert zielester

§ Zircon– Activates Soul Star Zirkoon - Activeert zielester

§ DanburietTHE STELLAR GATEWAY CHAKRA (Transcendental Chakra)Divine Essence center. De stellaire GATEWAY CHAKRA (Transcendente Chakra) Goddelijke Essentie centrum. Light Portal that connects the Soul to the Divine Source. Licht Portaal dat de ziel verbindt met de Goddelijke Bron. The doorway into other worlds. De deur naar andere werelden.


Purpose: Communication With Light Beings, Gives Access To Infinite Energy & Ascension Doel: Communicatie met Lichtwezens, geeft toegang tot Oneindige Energie & Hemelvaart

Energy: Divine Energie: Divine

Prana: White Ray Prana: Witte straal

Element: Soul Element: Ziel

Symbol: Water Symbool: Water

Color Association: Gold Kleur Association: Goud

Embraces: Soul-Acceptance Omarmt: Soul-Acceptatie – ziel aanvaarding

Spiritual Lesson: Integrates Lessons Learned in Prior Lives Spirituele Les: Integreert Geleerde lessen in vorige levens

When Activated: This center becomes the direct line to the Divine Source. Wanneer geactiveerd: Dit centrum wordt de directe lijn naar de Goddelijke Bron. It will begin channeling divine light into the Soul Star to be filtered throughout the entire body. Het zal beginnen channeling goddelijk licht in de Soul Star door het gehele lichaam te filteren. This chakra is a cosmic doorway to all of the Light Densities. Dit chakra is een kosmische poort naar alle van het Licht dichtheden. It enhances communication with enlightened beings existing beyond the physical realm. Will facilitate conscious access of the Ascension Chakras. Het verbetert de communicatie met verlichte wezens bestaande voorbij het ​​fysieke domein. Zal bewust toegang van Hemelvaart Chakra's te vergemakkelijken. Functions to receive, filter and harmonize the extra-physical bodies with the energy from the stars. Functies te ontvangen, filter en harmonisatie van de extra-fysieke lichamen met de energie van de sterren.

Activation Exercises: Activering Oefeningen: Intention Intentie, Meditation Meditatie

Crystal Associations: Crystal Verenigingen: Seleniet - Helpt verheldering Stellar Gateway, Azeztulite

Voor kleurentherapie met de Lichtwesen kristallen zijn verschillende mogelijkheden. (voor therapeuten)

Het oplegggen van de kristallen van Elohim en de Scheppingsstralen (Serafijnen) op de plaatsen waar de kleur nodig is, zoals bij edelsteen therapie of chakra-therapie.

Of men kan veel dieper inwerken op de plaatsen die deze kleuren nodig hebben met gebruik van de Mini Maglite met opzetstuk om de elohim-kristal harten of scheppingsstralen-kristal druppels van Lichtwesen effectief te gebruiken. Dit geeft een zeer hoge trilling door die door de therapeut geleid wordt om het lichaam vanuit het vissentijdperk naar het Aquariustijdperk te tillen. De Elohim kristallen en Scheppingsstalen kristallen worden nu gebruikt om mee te helen van het fysieke lichaam en alle lichtlichamen.

Nog effectiever is ook gebruik te maken van de LEVENSBLOEM in zilver of goud, die bij de Lichtwesen kleuren therapie kan gebruikt worden

 

Bloem Des Levens Goud Voor Mini-Maglite

 

Bloem Des Levens Zilver Voor Mini-Maglite

 

MINI-MAGLITE lamp

 

Opzetstuk voor Mini-maglite lamp