Voorwaarden

LeveringsvoorwaardenEngelen-Levensvreugde-shop (N.V. 'tKOUTERBOS Heikant 19A 9240 ZELE) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dendermonde. Met ondernemingsnummer 442.642.771

De artikelnummers staan bij de producten vermeld. Deze heeft u nodig om een bestelling te plaatsen.

Prijswijzigingen, van bepaalde producten op de site, voorbehouden.


Niet op voorraad zijnde producten worden direct aan u doorgegeven.

Deze producten worden na overleg nagezonden.


Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten : België :standaardverzending meestal DPD.

Nederland en andere Europese landen : vaststaand standaardverzending bij bestellingen onder de 20 kg

De keuze is steeds mogelijk om vooral in Buitenland : aangetekende zending te verzoeken en deze kosten worden U dan  aangerekend. In elke verzending van DPD is een verzekering tot 500 € goederenwaarde ingesloten in de verzendkost.

Voor België is die keuze er ook.


Enkel worden bij RUWE edelstenen gerekend volgens het posttarief ( afhankelijk van het gewicht van + 2 kg van de bestelling). Er wordt U apart gemaild ivm de verzendingskosten die in dit specifiek geval moeten bijbetaald worden. Na bijbetaling van deze kosten wordt de bestelling uitgevoerd.


Voor verzendingen buiten België gelden eventueel andere verzendkosten.

Schrijf dit op op de mededeling op uw bestelformulier, dat wordt verzonden op  deschaepmeesteri@gmail.com

Bij de vermelding van het gewicht is ingesloten de beschermende verpakking, die wij voorzien voor het veilig versturen van de edelstenen. Ze worden elk apart ingepakt in bescherming. Dit om het totale gewicht van de toegelaten verzending, zonder meerprijs, te kunnen aanhouden.

Aangetekende zendingen worden altijd, bij alle zendingen, volledig door de klant betaald. Ze moeten in de bestellingsmededeling expleciet aangevraaagd worden. Na betaling ervan, bedrag dat wij U zullen mededelen, wordt de verzending maar uitgevoerd.


De betaling dient te geschieden voordat de zending verstuurd wordt. U kan zelf uw keuze aanduiden en de betaling uitvoeren. 

Na het ontvangen van het bedrag wordt de zending binnen 14 dagen naar u opgestuurd, tenzij anders is voorzien in de beschrijving van het artikel zelf in de Shop.

Algemene voorwaarden

ToepasselijkheidOp alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Engelen-Levensvreugde-Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing:


Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Engelen-Levensvreugde-Shop worden bedongen.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Engelen-Levensvreugde-Shop zijn vrijblijvend en Engelen-Levensvreugde-Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na Prijzen en betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in de leveringsvoorwaarden.

Levering

De door Engelen-Levensvreugde-Shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Let erop :

We hebben niet alle voorgestelde in voorraad, dat is ondoenbaar. Vandaar houden wij rekening met een 'afkoelingsperiode van 7 kalenderdagen, alvorens wij het aangekochte voor U bestellen in het buitenland. Na die bewuste 7 dagen is het niet meer mogelijk om af te zien van uw aankoop. Ook is het niet meer mogelijk het bestelde en betaalde product te retourneren (terug te zenden) (zie onze algemene voorwaarden en voetnota) Dit geldt voor alle pagina's van deze webwinkel

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Engelen-Levensvreugde-Shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de (verzending) aflevering op u over.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Engelen-Levensvreugde-Shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Engelen-Levensvreugde-Shop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Reclamaties en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.*

Persoonlijke teleurstelling, of willekeurig opzeggen, behoren NIET tot het niet beantwoorden aan de overeenkomst. Enkel worden aanvaard : niet de gevraagde edelsteen, een vergissing bij het versturen door ons bij gelijk welk product : het niet ontvangen van het gevraagde, bestelde en betaalde product. Dit kan eenvoudig aangetoond worden via uw bestelformulier en de foto van het toegestuurde product.

Let erop dat edelstenen snoeren en alle andere edelsteenproducten, kleurverschillen kunnen geven, gezien er bij voorstelling online,niet van elk product een foto genomen is. Insluitsels en eventuele oneffenheden zijn eigen aan de edelstenen en behoren niet tot reden van niet aan de overeenkomst te beantwoorden.

We houden eraan U te verwijzen naar de voetnoot op elke pagina van de onlinewinkel, en zeker op de titelpagina's voor de onderverdeling per groep, met deze inhoud :

Glisjes en andere insluitsels zijn soms typisch en overmijdelijk voor bepaalde stenen en parels, net zoals kleine oneffenheden aan de buitenkant. Het zijn echter altijd mooie kwaliteits en goed gepolijste edelstenen, en goede kwaliteit parels.

Dit zijn geen producten die "op zicht" kunnen aangevraagd (besteld en betaald) worden en worden om geen enkele reden teruggenomen, behalve bij duidelijke beschadiging. Hier worden ze voor de verzending zorgvuldig daarop nagezien. De beschadiging kan dus enkel tijdens het transport gebeurd zijn. De goederen zijn verzekerd bij verzending, dus valt de afhandeling onder verzekering van transport. Dit tot en met het maximale verzekerde bedrag van deze verzekering, steeds max. 500€. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de (verzending) aflevering op u over, zoals hierboven reeds vermeld.

Indien dit* niet het geval zou zijn, dient u Engelen-Levensvreugde-Shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven. Dit gebeurt met Modelformulier voor Herroeping. Dit Modelformulier voor Herroeping is onderaan deze bladzijde afgedrukt (**) en kan U, indien U dit wilt gebruiken, copiëren in een emailbericht aan ons : deschaepmeesteri@gmail.com

Let erop dat de goederen NIET GEBRUIKT mogen zijn. En daarmee bedoelen we dan werkelijk NIET GEBRUIKT. (bij door de fabrikant voorziene sluitende verpakking aols bij Lichtwezenproducten mogen niet verwijderd zijn)

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. Voor parfums, olieën is dit de volledige waarde. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

We houden rekening met de voetnota's op elke pagina in de online-winkel. U ook ? Wij nemen geen verkochte goederen terug, zomaar.

Overweeg dus je aankopen goed !

Herroepingsrecht

U heeft dus het recht om binnen een termijn van 7 dagen MET opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Houdt er rekening mee dat geen enkel product kan besteld worden om het eens te zien en te proberen ! (belangrijke mededeling en in voetnoot op de pagina's)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post,  of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde **modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (ook eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, en nadat wij de goederen terug ontvangen hebben,van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Dezelfde soort verzending, met verzekering van de goederen, als wij gedaan hebben.

Voor producten zoals alle halssnoeren van +150€, alle bollen,dieren,godinnen,boedha's, gepolijste half-edelstenen ... van + 200€,grotere stukken ruwe edelstenen vanaf + 200€ wordt een bijkomend bedrag van 25 €uro in rekening gebracht indien ze toch teruggestuurd worden, zonder reden van beschadiging, gezien er duidelijk in de voetnot's van elke pagina staat dat wij niet "op zicht" goederen verkopen en verzenden.

Terugbetaling van de goederen gebeurt enkel nadat Engelen-Levensvreugde (N.V. 'tKOUTERBOS)de goederen terug ontvangen heeft.Indien zeer duidelijk is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Engelen-Levensvreugde-Shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Engelen-Levensvreugde-Shop, dan wel tussen Engelen-Levensvreugde-Shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Engelen-Levensvreugde-Shop, is Engelen-Levensvreugde-Shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Engelen-Levensvreugde-Shop.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Engelen-Levensvreuge-Shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Engelen-Levensvreugde-Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

De terugbetaling van het door overmacht niet leverbare deel of geheel van de bestelling wordt uiteraard onmiddellijk terugbetaald op de door de U opgegeven bankrekening.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Engelen-Levensvreugde-Shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hierbij geldt eveneens het niet meer in voorraad zijn van het bestelde, noch in Engelen-levensvreugde, noch bij de exporteur of leverancier.

Diversen

Indien u aan A-Angel-Levensvreugde-Shop (N.V. 'tKOUTERBOS) schriftelijk opgave doet van een adres, is Engelen-Levensvreugde-Shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Engelen-Levensvreugde-Shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Engelen-Levensvreugde-Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties te Dendermonde/Belgie.


DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig is.

A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V. 'tKOUTERBOS, is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V.'tKOUTERBOS stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van typefouten.

A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-LevensvreugdeN.V.'tKOUTERBOSgeeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs,productinformatie en productspecificaties. Op alle artikelen en prijzen vermeld op deze site geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website en daarbuiten berust bij A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V.'tKOUTERBOS. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V.'tKOUTERBOS  informatie van deze website (teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en HTML - codes daaronder begrepen) via elektronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, V.V.'tKOUTERBOS , geven geen garanties betreffende medische diagnoses en/of medische behandelingen, er wordt geen diagnose of behandeling van specifieke gezondheidssituaties gegeven. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheidszorg. A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V.'tKOUTERBOS, met I.E.T., E.F.T., Meditaties, Lichtwesen, edelstenen en mineralen, zijn allen één van de vele alternatieve geneeswijzen die onder deze voorwaarden werkt. (disclaimer hieronder)

Disclaimer: Het is en blijft belangrijk altijd medische hulp van bij uw arts te gebruiken waar deze nodig is en hoewel we in deze site essentiële informatie proberen te delen die een ieders gezondheid enorm ten goede zou kunnen komen, toch is zij niet bedoeld om wie dan ook maar te stimuleren om medische hulp buiten te sluiten. In tegendeel! Zoek bij klachten altijd eerst hulp bij uw arts!

Deze disclaimer is ook van toepassing op alle andere diensten en producten in het gamma van A Angel-levensvreugdeshop,Engelen-Levensvreugde, N.V.'tKOUTERBOS.**

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)— Naam/Namen consument(en)— Adres consument(en)— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)— Datum(*)